login
Evakuointi

Pelastuslain mukaan valtion ja kunnan viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset ovat pelastuslaitoksen johdolla velvollisia osallistumaan evakuointisuunnitteluun. Evakuointisuunnitelmat laaditaan siten, että niitä voidaan soveltaa joustavasti ja toteuttaa tilanteen edellyttämässä laajuudessa. Väestön evakuointien johtamisessa noudatetaan pelastustoimen johtamisjärjestelmää, jonka mukaisesti pelastustoiminnan johtajalla ja sisäministeriön pelastusviranomaisella on oikeus evakuoida ihmisiä ja omaisuutta.

Ihmisten vapaaehtoista siirtymistä ei lueta evakuointikäsitteen piiriin. Sen sijaan viranomaisten kehotuksesta tapahtuva omatoiminen siirtyminen kuuluu evakuointiin.

Evakuointi normaalioloissa (onnettomuusevakuointi)

Normaalioloissa voidaan joutua suorittamaan onnettomuusevakuointi. Tällöin varaudutaan viranomaisen päätöksen perusteella tulipalon, muun onnettomuuden tai muutoin evakuointia vaativan tilanteen vuoksi evakuoimaan rajoitettu määrä henkilöitä pois heidän vakituisista asuin- ja oleskelupaikoistaan. Evakuointi tapahtuu yleensä kunnan sisällä tukeutuen kunnan organisaatioihin.

Poliisilla on poliisilaissa annettu oikeus eristää tai tyhjentää kotirauhan tai julkisrauhan suojaama alue, jos se on välttämätöntä henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaavaan vaaran torjumiseksi eikä alueella olevia voida muuten suojata. Näissä tilanteissa voidaan käyttää hyväksi pelastusviranomaisten laatimia evakuointisuunnitelmia.

Edellisiä laajempi evakuointi suoritetaan rajatulla alueella tai kohteissa, joissa on merkittävä suuronnettomuusriski. Tällainen kohde-evakuointialue tulee kysymykseen suuronnettomuudessa tai sen uhatessa.