ILMOITUS ILMEISESTÄ PALONVAARASTA TAI MUUSTA ONNETTOMUUSRISKISTÄ

Pelastuslain 42§:n mukaan jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa,
asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten
estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden
palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä pelastuslain 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja
tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Ilmoittaja
Nimi
Tehtävänimike
Puhelin
Ilmoittajan sähköposti
Taho

Kohde
Asukkaan nimi
Asukkaan yhteystiedot
Katuosoite
Kunta
Asukkaalle kotiin annettava palvelu (jos tiedossa)
Asukkaan kotiin annettavasta palvelusta vastaava taho (jos tiedossa)
Onko ilmoittaja kertonut asiakkaalle, että ilmoitus pelastusviranomaiselle tehty?

Selostus kohteessa havaitusta ilmeisestä palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä: (havainnot useasti toistuneista vaaratilanteista, poikkeuksellisen suuresta tulipalon syttymisriskistä, asukkaan toimintakyvyn rajoitteista, jotka aiheuttavat onnettomuusriskiä ja/tai estävät tarkoituksenmukaisen toiminnan onnettomuustilanteessa, muut havainnot.

Päivämäärä: