login
Poikkeusolot

Poikkeusolojen varalta suunniteltava valmius perustuu uhkien arviointiin. Perusteet arvioinnille saadaan mm. Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta ja sotilasviranomaisilta. Uhkien arvioinnin perusteella päätetään tarvittavasta suorituskyvystä, joka koostuu mm. johtamisjärjestelmästä, kyvystä suojata, varoittaa ja evakuoida väestöä, pelastuslaitoksen omista resursseista, muilta pelastuslaitoksilta saatavista resursseista, pelastustoimintaan osallistuvien muiden viranomaisten resursseista sekä valmiuslain perusteella perustettavista muodostelmista.

Poikkeusoloihin varautumiseen kuuluu myös oman toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen siten, että varmistetaan esimerkiksi polttoaineiden ja varaosien saatavuus.

Pelastuslaitoksen tulee määritellä ja kyetä huolehtimaan seuraavista asioista poikkeusoloissa:

- Oman toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen.

- Valmiuslaissa säädetty pelastustoimen varautuminen.

- Pelastustoimen alueen kaikkien pelastustoimintaan käytettävissä olevien voimavarojen määrittely sekä niiden suorituskyky.

Tämän lisäksi pelastuslaitoksen tulee varautua pelastustoimen valmiuslain 3 §:n kohdan 1 mukaisen aseelliseen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavaan hyökkäykseen ja sen välittömään jälkitilaan tai kohdan 2 mukaiseen huomattavaan aseelliseen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavaan hyökkäyksen uhkaan.

Oman toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen

- Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtamisjärjestelmä on laadittu.

- Paloasemakohtaiset valmiudet toimia myös pitkäkestoisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa on suunniteltu.

- Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma on laadittu ja sitä päivitetään vuosittain.

Valmiuslaissa säädetty pelastustoimen varautuminen

- Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma on laadittu ja sitä päivitetään vuosittain.

- Erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin on tehty yhteistoimintaohjeet.

Pelastustoimen alueen kaikkien pelastustoimintaan käytettävissä olevien voimavarojen määrittely sekä niiden suorituskyky

- Pelastuslaitos varautuu kokoamaan vähintään kolme keskeytyksettömään toimintaan kykenevää pelastuskomppaniaa poikkeusolojen toimintaan.

- Muiden pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten ja tahojen voimavarat ja osallistuminen suunnitellaan valmiussuunnitelmassa ja yhteistoimintaohjeissa.

Väestön varoittamisen varmistaminen

- Väestön varoittamiseen tarkoitettuja kiinteitä väestöhälyttimiä ylläpidetään I- ja II-riskiluokkien alueella niin, että asukkaat ovat kuuluvuusalueella. Muilla alueilla varoittaminen hoidetaan liikuteltavilla hälyttimillä sekä tiedotusvälineitä apuna käyttäen.

Väestön suojaaminen (väestönsuojat, tilapäiset suojat)

- Väestönsuojien lukumäärä ja suojapaikkojen kokonaismäärää ylläpidetään Merlot palotarkastusjärjestelmässä ja kuntakohtaisesti manuaalikortistona.

Valmiuslain 121 §:n nojalla toteutettavat väestön evakuointijärjestelyt (väestön siirtäminen alueelta ja alueelle siirretyn väestön vastaanottaminen)

- Väestön tai sen osan siirtämiseen tarvittavat vastuu- ja tukiorganisaatiot on nimetty.

- Evakuointijärjestelyt on suunniteltu ja yhteistoimintaan liittyvät ohjeet on laadittu.

Johtamisjärjestelmän täydentäminen tarvittaessa alajohtoportailla sekä johtokeskusten perustaminen, henkilöstö ja suojaaminen

- Pelastusjohtaja tai hänen varahenkilönsä määrää tilanteen mukaisesti pelastuslaitoksen edustajat kuntien johtokeskuksiin.

- Pelastustoiminnan johtokeskus perustetaan Tampereen kaupungin johtokeskukseen, lisäksi perustetaan tarvittava määrä omatoimista suojautumista varten suojelupiirien ja -lohkojen johtokeskuksia.

Pelastustoimen vastuulla olevien väestönsuojelumuodostelmien mitoittaminen ja perustaminen

- Pelastustoimen vastuulla olevien väestönsuojelumuodostelmien mitoittaminen ja perustaminen on suunniteltu pelastuslaitoksen valmiussuunnitelmassa.

Pelastustoimen vastuulla olevan väestönsuojeluhenkilöstön varaaminen, kouluttaminen ja harjoitukset

- Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien henkilöstön poikkeusolojen varaukset tehdään kahden vuoden välein.

Pelastustoimen tarvitseman kaluston ja rakennusten varaaminen

- Poikkeusolojen tila-, ajoneuvo- ja materiaalivaraukset tehdään kahden vuoden välein.

Omatoimisen varautumisen järjestelyjen tukeminen

- Pelastuslaitos tukee pelastussuunnitteluvelvollisten varautumisen suunnittelua