login
Säilytysrajoituksia

Säilytyksellä tarkoitetaan vaarallisen kemikaalin tai räjähteen vähäisen määrän hallussapitoa. Kemikaalien säilyttämisessä on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta ja ne on säilytettävä vaatimusten mukaisissa päällyksissä niille varatuilla paikoilla. Säilytyspaikkojen siisteydestä ja järjestyksestä on huolehdittava, ilmanvaihto (erityisesti palavat nesteet ja kaasut) on varmistettava ja vuototapauksissa kemikaalin kerääminen talteen on oltava mahdollista. Keskenään reagoivat kemikaalit säilytetään erillään. Vaarallisten kemikaalien säilytysmäärät on pidettävä mahdollisimman pieninä ja myrkylliset kemikaalit lukitussa tilassa. Palavat nesteet ja aerosolit tulee ensisijaisesti säilyttää omassa palo-osastossaan ja erillään sytytyslähteistä. (390/2005 6 §, 35 § ; 685/2015 45 §).

Kemikaalilainsäädännössä on annettu rajoituksia palavien nesteiden ja muiden vaarallisten kemikaalien säilyttämiselle eräissä tiloissa, joissa ne voivat aiheuttaa erityisvaaraa. Alla olevaan taulukkoon on kerätty vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetuissa asetuksissa, nestekaasuasetuksessa ja räjähdeasetuksessa säädettyjä säilytysrajoituksia. Poikkeuksia näistä säilytysrajoituksista voi antaa pelastusviranomainen tai Tukes riippuen siitä, minkä viranomaisen valvontaan kohde kuuluu.
 

Palavia nesteitä koskevat säilytysrajoitukset

 

Tukes 2.2.2016

 

Tila

Kategorioiden 1-3 syttyviä nesteitä tai kat. 1-2 aerosoleja (esimerkiksi bensiini, liuottimet ja aerosolimaalit)

Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 60 °C (esimerkiksi öljy ja dieselöljy)

Nestekaasua

a) Hoitolaitoksissa, majoitus-, työpaikka- ja kokoontumistiloissa sekä yleisötilaisuuksissa

ainoastaan toiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellinen määrä

b) Asuinhuoneistot mukaan lukien parvekkeet, terassit ja vastaavat tilat

25 l (sisältäen aerosolit)

25 kg

b1) Asuinrakennukseen kuuluva erillinen varastotila

50 l (asuin tilojen lisäksi, sisältäen aerosolit)

50 kg (asuin tilojen lisäksi)

c) Moottoriajoneuvosuoja

Ajoneuvon tai työkoneen polttoainesäiliö +60 l

Ajoneuvon tai työkoneen polttoainesäiliö +200 l

Ajoneuvon tai työkoneen polttoainesäiliö +25 kg

d) Myymälärakennus

  • myymälähuone
  • erillisiä varastoja (palotekninen osasto)

Enimmäismäärät riippuvat kohteen suojaustasosta ja kemikaalien vaaraominaisuuksista. Katso tarkempia ohjeita Tukesin oppaasta ”Palavien nesteiden säilytys kaupassa”

Kategorian 1 syttyviä nesteitä saa olla enintään 10 litran suuruisissa astioissa ja muita palavia nesteitä enintään 25 litran suuruisissa astioissa.

 

25 kg

 

e) Ajoneuvot, veneet, sosiaalitilavaunut ja näihin rinnastettavat tilat

Ajoneuvon polttoainesäiliö + 60 l bensiiniä, öljyä tai vastaavia, 60 kg aerosolimaaleja. Vaarallisimmille kemikaaleille erityismääräykset, linja-autoille ja vastaaville erityismääräykset.

Ajoneuvon polttoainesäiliö +25 kg.

f) Jakeluasema

Ajoneuvojen koneelliseen pesuun tarkoitetussa tilassa saa pitää vain ajoneuvojen pesuun ja puhdistukseen tarvittavaa palavaa nestettä (pesuliuotinta, lp. ei saa olla < 35 °C) irtosäiliössä tai enintään 1000 litran säiliökontissa.

 

Ilmoitusmenettely

g) Yhteiset kellari- ja ullakkotilat

Ei palavia nesteitä, nestekaasua tai muita palavia kaasuja

h) Nestekaasun käyttö
rakennus- ja korjaustöissä

Rakennus- ja korjaustöissä sekä tilapäisessä käytössä teollisuustiloissa käytettävässä pullopaketissa saa nestekaasua olla enintään 300 kg. Mikäli käytetään useampia pullopaketteja, tulee niiden keskinäisen etäisyyden olla vähintään 10 metriä.

 

 

Säädöksiä:

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)
Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)
Aerosoliasetus (1433/1993)