login
Sopimushenkilöstön koulutus

Pelastustoiminta vaatii erikoiskoulutuksen. Onnettomuustyypit tarvitsevat erikoiskalustoa, jonka käyttämiseen vaaditaan koulutusta. Viikkoharjoitukset, kurssit ja koulutuspäivät antavat pätevyyden ja osaamisen toimia esimerkiksi onnettomuustilanteissa ja sairauskohtauksen sattuessa.

Koulutus jakautuu perus- ja täydennyskoulutuksiin.

Peruskoulutusta ovat mm. (suluissa koulutuksen painopiste)

  •     sammutustyökurssi (tulipalojen sammutustoiminta)
  •     palokuntien ensiapukurssi (potilaan loukkaantumistason määrittely ja ensiapu)
  •     savusukelluskurssi (savusukellustehtävät)
  •     pelastustyökurssi (liikenneonnettomuuksien pelastustoiminta)
  •     öljyvahinkojen torjuntakurssi (sisävesistöjen ja maa-alueiden öljyvahinkojen torjunta)
  •     vaarallisten aineiden kurssi (varastojen ja liikenteen vaarallisten aineiden torjunta)
  •     ensivastekurssi (henkeä pelastavat ensitoimenpiteet sairauskohtauksissa ja tapaturmissa)
  •     pintapelastuskurssi (veden varaan joutuneen pelastaminen veden pinnalta).


Palokunnan päällystökoulutusta ovat

  •     yksikönjohtajakurssi (koulutustoiminta ja pelastusyksikön toimintojen johtaminen)
  •     palokunnan päällikkökurssi (palokunnan perustoimintojen ylläpito).


Palokunta hoitaa uuden jäsenen perehdyttämiskoulutuksen. Siinä annetaan perustiedet ja -taidot palokunnan toiminnoista ja tavoista.

Näiden lisäksi on täydennyskoulutusta, kuten konemieskurssi, korkeanpaikan työskentelykurssi, jälkivahinkojen torjuntakurssi, hälytysajoneuvon kuljettajakurssi jne., joten kehittymisen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

Pelastuslaitos järjestää peruskoulutukseen kuuluvat kurssit. Koulutukseen voidaan ottaa pääsääntöisesti vähintään 18 vuotta täyttänyt terve ja tehtävään sopiva henkilö. Palokunta perehdyttää henkilöt ennen peruskoulutuksen aloittamista. Peruskoulutukseen kuuluu:
 

SAMMUTUSTYÖKURSSI (60 h )

Sammutustyökurssi on peruskurssi, jonka jälkeen palokuntalaiset tietävät palo- ja pelastustoimen paikallisjärjestelyt sekä palon sammuttamisen perusteet.

Kurssi antaa valmiudet toimia nuoremman sammutusmiehen tehtävässä pelastusyksikössä, tavanomaisissa sammutus- ja pelastustehtävissä.
 

SAVUSUKELLUSKURSSI (30 h)

Savusukelluskurssille pääsyvaatimuksena on sammutustyökurssin hyväksytty suoritus ja hyvä kunto.
Kurssilla opitaan savusukellustekniset perustoiminnot ja turvallisuutta vaarantavat tekijät, jotka antavat valmiudet toimia kokeneen savusukeltajan parina savusukellustehtävissä.
 

LASKEUTUMISEN JA KATTOTYÖSKENTELYN KURSSI (20 h)

Kurssille pääsyvaatimuksena on savusukelluskurssi ja voimassa oleva savusukelluskelpoisuus. Kurssilla opitaan työskentely katolla köysien varassa ja hätätilanteessa laskeutuminen.
 

PALOKUNTIEN ENSIAPUKURSSI (32 h)

Palokuntien ensiapukurssi antaa valmiudet hätätilapotilaan kohtaamiseen ja tunnistamiseen. Antaa valmiudet peruselvytykseen ja tajuttoman potilaan ensiavun järjestämiseen pelastusyksikön tavanomaisella ensiapuvarustuksella.
 

PELASTUSTYÖKURSSI (20 h)

Pelastustyökurssi antaa perusvalmiudet pelastustoimintaan ja tieliikennepelastamiseen. Kurssin suorittanut palokuntalainen osaa toimia yksikönjohtajan ohjeiden mukaisesti pelastustehtävissä.
 

ÖLJYVAHINGON TORJUNTAKURSSI (20 h)

Öljyvahingon torjuntakurssin suorittanut osaa yksikön jäsenenä käyttää öljyntorjunnan peruskalustoa ja –välineistöä .
 

VAARALLISTEN AINEIDEN KURSSI (20 h)

Vaarallisten aineiden kurssi on vaihtoehtoinen öljyntorjuntakurssin kanssa. Kurssin tavoitteena on tuntea vaarallisten aineiden luokittelu, vaarat ja suojautumisen perusteet sekä toimia pienissä vauriotilanteissa kokeneemman pelastussukeltajan parina
 

ENSIVASTEKURSSI (39 h)

Kurssi täydentää ensiapukurssin antamia valmiuksia, ja sen keskeisiä alueita ovat ensivastejärjestelmän toimintaperiaatteet.
 

PINTAPELASTUSKURSSI (23 h)

Vesipelastus jaetaan pintapelastukseen ja vesipelastussukellukseen. Kurssi antaa valmiudet veden vaaraan joutuneiden pinnalta tapahtuvaan pelastamiseen sekä pinnan alta sukellusvarusteita apuna käyttäen.