login
Kemikaalien varastointi myymälöissä
Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun Valtioneuvoston asetuksen (855/2012) 47§:n mukaan myymälähuoneena käytettävässä paloteknisessä osastossa tai usean myymälä­huoneen muodostamassa, samaan palotekniseen osastoon kuuluvassa kauppakeskuksessa saa säilyttää palavia nesteitä tai palavia kaasuja sisältäviä aerosoleja yhteensä enintään 1000 litraa. Määrästä saa olla erittäin helposti syttyviä palavia nesteitä ja aerosoleja enintään 200 litraa. Erittäin helposti syttyvät palavat nesteet tulee olla enintään 5 litran suuruisissa astioissa, muut palavat nesteet enintään 25 litran suurui­sissa astioissa. Näiden lisäksi myymälähuoneistossa tai usean myymälähuoneen samaan palotekniseen osastoon kuuluvassa kauppakeskuksessa saa säilyttää nestekaasua enintään 25 kilogrammaa.

Myymälähuoneistossa voi lisäksi olla myymälähuoneesta erillään aerosolien, nestekaasun ja palavien nesteiden varastoja, jotka muodostavat omat palotekniset osastot.

Valvontaviranomaisen luvalla myymälässä voi säilyttää myös suurempia määriä palavia nesteitä, mutta tilanteen niin vaatiessa palavien nesteiden määrää voidaan myös rajoittaa. Jos toiminnanharjoittaja haluaa lisätä myymälässään olevien palavien nesteiden määrää, on oltava yhteydessä etukäteen pelastusviranomaiseen ja sopia vaadituista selvityksistä ja asiakirjoista.

Myymälänsuunnittelu

Myymälän ja sen toimintojen suunnittelussa on annettava palotekniselle suunnittelijalle, rakennusvalvonnalle ja pelastusviranomaiselle tarvittavat tiedot myymälässä säilytettävien palavien nesteiden maksimi määristä ja sijoittelusta. Myymälän henkilö- ja paloturvallisuutta on arvioitava kokonaisuutena.

Myymälän kemikaali-ilmoitus

Kemikaalivalvonnan tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö- ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.

Kemikaalivalvontaan liittyviä pelastusviranomaisen työosioita ovat kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta mukaan lukien nestekaasu sekä ilotulitteiden myynnin ja käytön valvonta.

Vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tehdään ilmoitus pelastusviranomaiselle. Myymälöitä varten on laadittu Excel-pohjainen kemikaali- ilmoitus, johon syötetään myymälän ja siellä säilytettävien kemikaalien tiedot. Excel-taulukko on jaettu viiteen eri osaan, joita ovat myymälän ja yhteyshenkilön tiedot, esimerkinomaisesti täytetty kemikaalitaulukko, varsinainen myymälässä säilytettävien kemikaalien tiedoilla täydennettävä kemikaalitaulukko, huomioitavat kausituotteet ja ohje taulukon täyttöä varten.

Taulukko palautetaan sähköpostilla osoitteeseen palotarkastus(at)tampere.fi

Lisätietoja antaa palotarkastusinsinööri Saila Salomäki, puh. 040 5698985


Kemikaalituoterekisteri (KETU)

KETU-rekisterin julkisesta versiosta voidaan kemikaalin kauppanimellä hakea kemikaalin käyttöturvatiedotteen kohdan 15 tiedot (etikettitiedot) eli R-lauseke(et) ja vaaraominaisuudet, jotka merkitään kemikaali-ilmoituspohjaan (Excel-taulukkoon). KETU-rekisteristä voi kemikaalin käyttöturvatiedote löytyä kokonaisuudessaan pdf-muotoisena, jos kemikaalin maahantuoja tai valmistaja on antanut sen julkaisemiseen luvan.

Ajantasaisin paikka löytää kemikaalin tiedot on käyttöturvallisuustiedote, jonka valmistaja/maahantuoja on toimittanut. Mikäli käyttöturvatiedotetta ei löydy, voidaan hyödyntää KETU:a.

Palavien nesteiden säilytys myymälöissä (Turvallisuus- ja kemikaaliviraston opas)

Oppaassa kerrotaan palavien nesteiden ja kaasujen asianmukaisesta myymäläsäilytyksestä ja -varastoinnista. Tyypillisiä myymälöissä olevia palavia nesteitä ja kaasuja ovat liuottimet, tuulilasinpesuneste, maalit ja aerosolit.
Tukes - Kemikaalit

Lainsäädäntöä

Palavien nesteiden ja kaasujen, aerosolien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien myymäläsäilytystä ja -varastointia säätelevät:
  • laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005, myöhemmin kemikaaliturvallisuuslaki),
  • valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn- ja varastoinnin valvonnasta (855/2012) ja turvallisuusvaatimuksista (856/2012)
  • valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)
Säädökset

Tukes - Kemikaali-säädökset

Nettiosoitteet

Tukes - Kemikaalit

Kemikaalituoterekisteri

Tavaratalo Hong Kongin tulipalo

.pdf Tulipalo Hong Kong tavaratalossa