login
Kaupan kemikaalien säilytys ja varastointi myymälöissä

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012) kumottiin uudella samannimisellä asetuksella (685/2015, kemikaalivalvonta-asetus) 1.6.2015. Asetuksessa otettiin aiempaa paremmin huomioon kaupan alan tarpeet palavien nesteiden säilytykseen ja varastointiin liittyen.  Uuden asetuksen 49 §:n 1 momentin mukaan myymälähuoneena käytettävässä paloteknisessä osastossa tai usean myymälähuoneen muodostamassa, samaan palotekniseen osastoon kuuluvassa kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen enimmäismäärä riippuu kohteen suojaustasosta ja vaarallisten kemikaalien vaaraluokituksesta. Lähtökohtaisesti palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen määrät on pidettävä myymälätiloissa mahdollisimman pieninä.

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan yhteydessä on havaittu, että kaupan alalla ei toistaiseksi ole riittävässä laajuudessa ryhdytty kemikaalivalvonta-asetuksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Vastuullisen kaupan alan toimijan tulee toteuttaa asetuksen mukaiset suojausratkaisut ilman, että valvontaviranomainen tulee sitä jokaisen myymälän kohdalla erikseen määräämään.

Kirje myymäläsäilytyksen toiminnanharjoittajille.pdf


Ilmoitusvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on toimitettava alueen pelastusviranomaiselle ilmoitus vaarallisten kemikaalienvähäisestä käsittelystä ja varastoinnista mikäli myymälässä varastoitava vaarallisten kemikaalien määrä on suurempi kuin kemikaalivalvonta-asetuksen 5 §:ssä on säädetty.

Pelastuslaitokset ovat tuottaneet yhteistyössä tarvittavat lomakkeet kemikaali-ilmoitusten laatimiseen. Excel-taulukon avulla voi tarkistaa, onko toiminta ilmoitusvelvollista vai ei syöttämällä taulukkoon kaikkien myymälän vaarallisten kemikaalien määrät vaarakohtaisesti. Taulukko ilmoittaa vaarallisten kemikaalien suhdeluvun. 

Ilmoitus pelastusviranomaiselle tulee tehdä, mikäli taulukon lopussa ilmoitetut terveys-, ympäristö- tai fysikaalista vaaraa aiheuttavien kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi kuin 1.

Kemikaali-ilmoitus liite kemikaalitaulukko.xls

Kemikaalitaulukko Kaupan kemikaalit versio 1.1.xlsx
Kemikaali-ilmoituslomake.doc
Kemikaali-ilmoitus ja excel-taulukko palautetaan sähköpostilla osoitteeseen palotarkastus(at)tampere.fi

Palavien nesteiden säilytys kaupassa-ohje (Tukes)

Kemikaalivalvonta-asetuksen antamisen yhteydessä julkaistiin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston opas ”Palavien nesteiden säilytys kaupassa”. Kyseisessä oppaassa on tarkemmin määritelty, miten kohteen suojaustaso vaikuttaa säilytettävien kemikaalien enimmäismääriin. Pelastuslaitosten tulkintakäytänteitä yhtenäistävänä linjauksena on, että ko. opasta tulee lähtökohtaisesti noudattaa.

Palavat nesteet kaupassa.pdf
Tarkentavia ohjeita vaarallisten kemikaalien myymäläsäilytykseen.pdf
Lisätietoja antaa palotarkastusinsinööri Saila Salomäki, puh. 040 5698985

 

Kemikaalituoterekisteri (KETU)


KETU-rekisterin julkisesta versiosta voidaan kemikaalin kauppanimellä hakea kemikaalin vaaraluokan, kategorian ja vaaralausekkeet käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2. KETU-rekisteristä voi kemikaalin käyttöturvallisuustiedote löytyä kokonaisuudessaan pdf-muotoisena, jos kemikaalin maahantuoja tai valmistaja on antanut sen julkaisemiseen luvan. 
Ajantasaisin paikka löytää kemikaalin tiedot on käyttöturvallisuustiedote, jonka valmistaja/maahantuoja on toimittanut. Mikäli käyttöturvallisuustiedotetta ei löydy, voidaan hyödyntää KETU:a.
http://www.ketu.fi/KETU/juke.nsf/start