login
Ajankohtaista

Kaupan alan toiminnanharjoittajien velvollisuudet palavien nesteiden tai kaasujen myymäläsäilytyksessä

Tiedote 

 


Tiedote
Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien toiminnanharjoittajien on tehtävä selvitys turvallisuusvaatimusten täyttymisestä
Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien toiminnanharjoittajien on päivitettävä kemikaalimäärät ja luokitukset
 

Vaaralliset kemikaalit

Vaarallisten kemikaalien (ml. nestekaasun) käsittely ja varastointi jaetaan vähäiseen ja laajamittaiseen. Pelastusviranomainen valvoo vähäistä ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) laajamittaista vaarallisten kemikaalien varastointia ja käsittelyä. Valvontaviranomaisilla on tehtävänä valvoa, että vaarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi on turvallista ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle.

Toiminnan laajuus määritellään kemikaalien vaarallisuuden ja määrän perusteella. Suhdelukulaskennassa huomioidaan palo- ja räjähdys-, terveydelle- ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit. Toiminnan laajuuden voi laskea TUKES sivuilla.

TUKES:n suhdelukulaskuri

Ilmoitusrajan ylittävästä vaarallisten kemikaalien (ml. nestekaasun) vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle.

Ilmoituslomake liitteineen tulee toimittaa osoitteella:

Pirkanmaan pelastuslaitos
Kemikaali-ilmoitus
Satakunnankatu 16
33100 Tampere

tai lähettää sähköisesti osoitteeseen palotarkastus@tampere.fi

Pelastuslaitos tekee ilmoituksen perusteella päätöksen ja suorittaa tuotantolaitoksen ja/tai varaston käyttöönottotarkastuksen. Ilmoituksen käsittelystä ja tarkastuksesta peritään valvontamaksutaksan mukainen maksu. Vähäisestä kemikaalien varastoinnista ja käsittelystä toimitetaan tieto myös aluehallintovirastolle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja rakennusvalvontaviranomaiselle.

Vaikka ilmoitusvelvollisuutta ei olisikaan, tulee toiminnanharjoittajan omatoimisesti noudattaa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta säädettyjä turvallisuusvaatimuksia. Kemikaalien säilyttämisessä on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta ja ne on säilytettävä vaatimusten mukaisissa päällyksissä niille varatuilla paikoilla. Pelastusviranomainen voi puuttua kemikaalien säilytyksessä tai käytössä havaittuihin laiminlyönteihin palotarkastusten yhteydessä.

LAINSÄÄDÄNTÖÄ

https://tukes.fi/teollisuus/kemikaalilaitokset