login
Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen pelastuslain 48§:n perusteella tietyille alueille laatima asiakirja, jossa määritellään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti. Pelastuslaissa asetettuja vaatimuksia tarkennetaan sisäasiainministeriön asetuksessa erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (406/2011) sekä sisäasiainministeriön ohjeessa ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisesta (SM023:2010).

Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslain mukaan laadittava mm. alueille, joilla on vaarallisten kemikaalien laajamittaista käsittelyä tai varastointia harjoittava tuotantolaitos, josta toiminnanharjoittajan tulee laatia turvallisuusselvitys tai vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (195/2002) 32§:n mukainen järjestelyratapiha.

Pelastuslaitoksen on laadittava ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan sekä muiden viranomaisten kanssa ja sitä laadittaessa on kuultava vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä. Väestön turvallisuuden kannalta keskeisten tietojen tulee olla jatkuvasti väestön saatavilla ainakin pelastuslaitoksella ja pelastuslaitoksen internetsivuilla.

Pirkanmaan pelastuslaitos on laatinut yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa alueemme kohteisiin ulkoiset pelastussuunnitelmat, joissa on huomioitu vaarallisten aineiden aiheuttamat suuronnettomuudet ja niiden laaja-alaiset vaikutukset väestöön ja ympäristöön.

Nähtävillä olevat suunnitelmat: Pirkanmaan pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskuksesta (Satakunnankatu 16, 33100 TAMPERE) arkisin klo 9-16. Lisätietoja voi tiedustella numerosta 03-565612 (Viesti- ja johtokeskus).
 

Turvallisuustiedotteet

Ulkoisiin pelastussuunnitelmiin liittyvät turvallisuustiedotteet sekä asukkaille tarkoitetut turvallisuusohjeet kootaan tälle sivulle jaoteltuna laatimisvelvollisten yritysten mukaan.

Kemira Chemicals, Äetsä
Kemira Chemicals Äetsä turvallisuustiedote
Liite A4.1. Ohje kaasuvaaran varalta

VR Cargo Viinikan ratapiha, Tampere
Viinikan ratapiha, Turvallisuustiedote Viinikan ratapihan lähiympäristön asukkaille

Nähtävillä olevat ulkoiset pelastussuunnitelmat